Bài thơ: "Giờ ăn"

  09/01/2016

           

 Giờ ăn

     Giờ ăn cô đã dạy rồi

Khi ăn chớ để cơm rơi ra bàn

   Im lặng không nói chuyện riêng

Khôg khua thìa bát cô cho cắm cờ.

Tin tức mới Xem tất cả