Ong và bướm

  09/01/2016

Ong và bướm

Con bướm trắng

Lượn vườn hang

Gặp con ong

Đang bay vội

Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời:

- Tôi còn bận,

Mẹ tôi dặn:

“Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.     

     Nhược Thuỷ

Tin tức mới Xem tất cả